ഒരു ദോഷം മാറാനാ കെട്ടിയത് അത് അതിലും വല്ല്യ പണിയായി..# Binu Adimali Comedy # Malayalam Comedy

Producer : Inshad Nazim
Script And Direction : Ajith Kozhikod, Siju Irumpanam
Production Controllers : Firoz Khan, Pradheep Varghese,
Gireesh Pandit
Camera : Anver, Dipin Das
Creative Head : Sajid Sasco
Unit : Royal Vision
G F X : Shagal Sajid
Editing : Vinod Vijayan , Rahul

Comic Broz Katta Comedy

ഒരു ദോഷം മാറാനാ കെട്ടിയത് അത് അതിലും വല്ല്യ പണിയായി..# Binu Adimali Comedy # Malayalam Comedy

You might be interested in